UDLEJNINGS- OG HANDELSBETINGELSER

1. GENERELT

Dove Lighting udlejer og leverer udstyr/mandskab til produktion af reklamefilm, film, tv-serier, video mm.

Enhver aftale mellem Dove Lighting og Kunden finder sted på grundlag af nærværende almindelige udlejnings- og handelsbetingelserne.

Udlejnings- og handelsbetingelserne er tilltrådt ved Kundens accept af tilbuddet og regulerer ethvert forhold mellem Dove Lighting og Kunden.

Udleje sker til erhvervskunder med eget CVR-nummer. Udleje til private kunder uden CVR-nummer kan ske efter særskilt aftale med Dove Lighting.

Udlejning kan også ske gennem www.wedio.com hvor deres handelsbetingelser er gældende. (https://support.wedio.com/da/articles/3491417-terms-and-conditions )

2. DEFINITIONER

Udstyr, emballage, software, tilbehør og diverse som Dove Lighting lejer til Kunden, bliver i nærværende betingelser beskrevet som Udlejningsgenstande.

Kunden kan ved leje af Udlejningsgenstande samtidig købe mandskab til opsætning og operation heraf. Dette vil i nærværende betingelser beskrives som Serviceydelserne.

Kunden skal i nærværende betingelser forstås som en samlebetegnelse for såvel lejer af Udlejningsgenstande samt køber af Serviceydelserne.

Med ordet “levering” menes i nærværende udlejnings- og handelsbetingelser det tidspunkt, hvor Udlejningsgenstandene er stillet til rådighed for Kunden.

3. TILBUD

Kommunikation med tilbud, bekræftelser og bestillinger skal ske skriftligt.

Dove Lighting fremsender tilbud indeholdende pris og evt. aftale om udlejning af udstyr, levering, antal brugsdage, tilbehør, tilknyttede ydelser etc., hvis dette ønskes.

Tilbud er kun bindende for Dove Lighting i 7 dage fra afsendelse. Dog senest 3 dage før første optagedag.

Tilbud skal accepteres skriftligt af Kunden.

Accepteret tilbud skal være bekræftet skriftligt af Dove Lighting for at have bindende virkning.

4. PRISSÆTNING

Priserne beregnes på grundlag af de, af Dove Lighting, til enhver tid fastsatte priser.

Priserne i tilbud er uden moms, driftsudgifter (Diesel, elektricitet, parkering, bro-/færge-afgift) og forsikring, medmindre andet er angivet.

Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Dove Lighting kan justere priserne efter ordrebekræftelse er fremsendt.

Den prisliste der forefindes på det tidspunkt, hvor kunden bekræfter ordren, er gældende.

Alle priser er eksklusive moms.

5. AFBESTILLING

Afbestilling af reservationer af Udlejningsgenstande kan ske indtil 3 (72 timer) hverdage inden første lejedag.

Ved afbestilling senere end 3 (72 timer) hverdage inden første lejedag faktureres Kunden 50% af det samlede lejebeløb, dog mindst kr. 500,- ekskl. moms.

Ved afbestilling på første lejedag eller senere, faktureres Kunden det fulde lejebeløb.

6. BETALING

Lejebeløb og købspris samt andre omkostninger betales altid, medmindre andet er aftalt, til Dove Lighting efter lejeperiodens ophør. Dove Lighting forbeholder sig dog retten til at kræve det fulde lejebeløb, eller en del heraf, før udlevering af Udlejningsgenstandene.

Kunden forpligter sig til at betale fakturaer for lejet udstyr, tilbehør, forbrug, eller tilknyttede serviceydelser såsom mandskab, senest 8 dage netto, udregnet fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.

Tilbagelevering af Udlejningsgenstandene inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil ikke uden særlig aftale herom, berettige til nedsættelse af prisen.

Betales købesummen ikke reddigt beregnes morarenter på 0,70% pr. måned  af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen plus et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker tilsendt.

Betaling af morarenter afskærer ikke Dove Lighting fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Kunden er forpligtet til at foretage enhver betaling til Dove Lighting, som om leveringen var sket til aftalt tid, såfremt leveringen er udskudt på baggrund af forhold der påhviler Kunden.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modstående fordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Dove Lighting.

7. FORSIKRING

Ved brug af Dove Lighting’s eget mandskab er udstyret forsikret fra Dove Lightings side med en selvrisiko på 10.000 kr. Udstyrsforsikringen afregnes med 5% af lejesummen. Selvrisiko i tilfælde af skadehændelse faktureres straks til lejer eller senest sammen med evt. faktura for leje af udstyr.

Hvis kunden bruger eget mandskab er Kunden forpligtet til, på ethvert tidspunkt, at have en forsikring der dækker Udlejningsgenstandenes skade eller bortkomst uanset omstændighederne for disse.

Forsikringspolicen skal på opfordring kunne fremvises til Dove Lighting. Eventuelle skader eller bortkomst skal uopholdeligt anmeldes til Dove Lighting og eget forsikringsselskabet.

Ved brug af www.wedio.com gælder deres forsikringsforhold.

8. UDLEJNINGSGENSTANDE OG SERVICEYDELSER

Alle Udlejningsgenstande tilhører Dove Lighting og er godkendt til brug i Danmark og EU.

De Serviceydelser samt Udlejningsgenstande, som Dove Lighting sælger og lejer til kunden, er udelukkende beregnet til produktion i mediebranchen, herunder TV, film, video, samt stillfotos. Udlejningsgenstande må ikke uden Dove Lighting’s skriftlige godkendelse medtages til udlandet. Det er kun tilladt for Kunden at benytte Udlejningsgenstandene indenfor den aftalte lejeperioden, og Udlejningsgenstandene må kunne anvendes indenfor de rammer og formål som de efter deres art og beskaffenhed er beregnet til.

Udlejningsgenstandene må kun anvendes af Kunden eller dennes repræsentant. Fremleje/udlån af Udlejningsgenstandene kan kun ske med skriftlig godkendelse fra Dove Lighting. De tilknyttede ydelser, som Dove Lighting sælger og leverer til kunden, såsom leje af mandskab, udføres håndværksmæssigt korrekt og er i overensstemmelse med dansk lovgivning ved levering.

Ved leje af mandskab tages der udgangspunkt i at deres lejes en lysmester først og dertil belyser/lysassistenter. Hvis det ønskes at leje belyser/lysassistent uden lysmester, skal der tages højde for at Fotograf (DOP) agerer lysmester på opgaven og belyser kun arbejder efter DOP’s anvisninger i forhold til placering, valg af lamper, bestilling af udstyr, mm. Det forventes dog, at belyser selvstændigt kan udføre DOP’s anvisninger. Det forventes IKKE at en lysassistent selvstændigt kan følge DOP’s anvisninger, en lysassistent kan udfører simple opgaver selvstændigt (kabeloprulning, ekstra hænder til udstyr) og belysningsopgaver under opsyn af mere erfaren personel.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af Udlejningsgenstandene uden særskilt tilladelse fra Dove Lighting.

9. LEJEPERIODEN

Lejeperioden forstås fra det tidspunkt, hvor der er foretaget levering af Udlejningsgenstandene til Kunden, og frem til at Kunden har returneret Udlejningsgenstandene til Dove Lighting. Tidsrummet vil som udgangspunkt være fra kl 15 dagen før lejedagen til kl 11 dagen efter lejedagen.

Ved fastlæggelse af hvornår levering er foretaget henvises til nedenstående afsnit om ”Afhentning/ levering af Udlejningsgenstande”.

Udlevering og reservering af Udlejningsgenstandene foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer.

Dove Lighting forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af samme funktion om nødvendigt. Ved en sådan erstatning vil Dove Lighting fremsende skriftlig notifikation om at udstyret vil blive erstattet og hvilket udstyr der træder i stedet.

Såfremt Kunden kan acceptere og /eller benytte det erstattede udstyr, skal Kunden straks give skriftlig besked herom.

10. AFHENTNING/LEVERING AF UDLEJNINGSGENSTANDE

Risiko for Udlejningsgenstandene overgår fra Dove Lighting til Kunden ved levering.

Med ordet “levering” menes i nærværende udlejnings- og handelsbetingelser det tidpunkt, hvor Udlejningsgenstandene eller aftale er stillet til rådighed for Kunden på det aftalte sted.

Levering sker fra Dove Lighting’s egen adresse, uanset om Kunden sørger for befordring af Udlejningsgenstandene ved egne folk eller ved tredjemand.

Udlejningsgenstande skal, medmindre andet er aftalt, afhentes af Kunden på Dove Lighting’s adresse:

Dove Lighting,

Ny Mæglergårds Allé 102,

2665, Vallensbæk Strand

Såfremt Kunden selv afhenter Udlejningsgenstandene, skal befordringen af Udlejningsgenstandene ske i egnet køretøj og fastspændes på forsvarlig vis.

Såfremt Kunden ikke selv, eller ved tredjemand, kan afhente udlejningsgenstandene kan Dove Lighting tilbyde at stå for befordring af Udlejningsgenstandene til Kunden. Såfremt Dove Lighting, efter særskilt aftale med Kunden, står for befordring af Udlejningsgenstandene, anses levering som foretaget ved Dove Lighting’s overgivelse af Udlejningsgenstandene til fragtmanden.

Skal Dove Lighting arrangere befordring af Udlejningsgenstandene for Kunden, sker dette for Kundens regning og risiko og omkostningerne pålægges i fakturaen. Dove Lighting tegner kun forsikring for Kunden, når dette særskilt er skriftligt aftalt.

Ved befordring af Udlejningsgenstande af eksternt transportfirma, bestilt af Kunden eller af Dove Lighting for Kundes regning, kvitterer chaufføren altid for modtagelse af Udlejningsgenstandene.

11. RETURNERING

Udlejningsgenstande skal, medmindre andet er aftalt, returneres til Dove Lighting senest kl. 11 dagen efter sidste lejedag.

Ved for sen tilbagelevering med mere end 2 timer regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag og faktureres derefter.

Udlejningsgenstande kan afleveres personligt til Dove Lighting eller i virksomhedens dock, hvis Dove Lighting eller en repræsentant ikke er til stede.

Udlejningsgenstande må aldrig afsættes på andre adresser end Dove Lighting’s adresse uden forudgående aftale.

12. ANSVAR OG MISLIGHOLDELSE

Kunden bærer risikoen for enhver skade og bortkomst, herunder hændelig, af Udlejningsgenstandene fra levering.

 Kunden bærer hele risikoen og alle omkostninger i forbindelse med lastning og befordring af Udlejningsgenstandene.

Dove Lighting er ikke ansvarlig for Kundens tab af software og content forårsaget af

Udlejningsgenstande.

Kunden skal holde Dove Lighting skadesløs, i det omfang Dove Lighting måtte ifalde ansvar for tab eller skade som måtte følge af brud på disse betingelser.

Såfremt Kunden misligholder aftalen, herunder disse betingelser, er Dove Lighting berettiget til, for Kundens regning og uden varsel, afhente Udlejningsgenstandene hos Kunden, samt kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

Såfremt Udlejningsgenstandene, efter aftale med Dove Lighting, har været i kontakt med vand, sand, støv eller kalk, er det Kundens ansvar at få Udlejningsgenstandene behørigt renset inden returnering.

Dove Lighting forbeholder sig retten til at få Udlejningsgenstandene renset for Kundens regning, såfremt det vurderes, at Kunden ikke har renset Udlejningsgenstandene til den fastsatte standard.

13. OPSTILLING, BRUG OG OPBEVARING AF UDLEJNINGSGENSTANDENE

Udlejningsgenstandene skal være opbevaret forsvarligt aflåst, eller være under effektivt opsyn.

Udlejningsgenstandene skal behandles sikkert, forsvarligt og forsigtigt.

Udlejningsgenstandene må ikke benyttes til formål, der falder udenfor deres art og beskaffenhed.

Udlejningsgenstandene som ikke er tydeligt godkendt og markeret til at måtte være i vand, må ikke komme i nærheden af saltvand.

14. GARANTI

Dove Lighting garanterer, at Udlejningsgenstandene og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i den aftalte lejeperiode. Evt. fejl og mangler på Udlejningsgenstande skal meddeles til Dove Lighting senest inden påbegyndt opdagelser. Dove Lighting vil forsøge at udbedre fejl og mangler hurtigst muligt.

Kan fejl og mangler ikke udbedres indenfor rimelig tidsramme, vil kunden ikke blive opkrævet for Udlejningsgenstandene som er omfattede af fejl og mangler.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i lejeperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Dove Lighting.

Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Dove Lighting, kan den ikke senere gøres gældende.

Kunden skal give Dove Lighting de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Dove Lighting beder om.

UNDTAGLESER: Dove Lighting’s garanti omfatter ikke skader skabt af kunden under lejeperioden og ej heller forkert anvendelse af Udlejningsgenstandene. Reparation eller ændring udført af andre end Dove Lighting, er Dove Lighting uden ansvar for det pågældende.

15. ANSVARSBEGRÆNSNING

Parterne er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger og fraskrivelser, som er angivet nedenfor.

Dove Lighting kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, mistet

omsætning, følgetab eller andre indirekte tab herunder, men ikke begrænset til, tab af forventet

indtjening, forventet støtte eller udbetalinger i øvrigt, tab af avance, driftstab, tab af goodwill eller

image, eller tab af eller skade på Kundens data eller databaser, forretnings- og/eller driftsforstyrrelse, eller tab af enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af Udlejningsgenstandene eller mangelfuld/utilstrækkelig præstation eller ydeevne ved

Udlejningsgenstandene.

Dove Lighting er ikke ansvarlig for fejl og mangler i det omfang disse er forårsaget af eksterne faktorer herunder anden software eller produkter. Dove Lighting er ikke ansvarlig for Udlejningsgenstandenes anvendelighed i relation til den konkrete brug, som Kunden ønsker, herunder integration af eller interaktion mellem andre produkter og/eller software og Kundens eget udstyr og softwaremiljø eller tredjeparts systemer.

Dove Lighting er videre heller ikke ansvarlig for tab opstået som følge af, at Kunden lader tredjemand foretage ændringer ved Udlejningsgenstandene, at Kunden anvender Udlejningsgenstandene i strid med nærværende udlejnings- og handelslicensbetingelser, eller at Kunden i øvrigt via uagtsom adfærd har medvirket til skadens indtræden.

Dove Lighting er ikke ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres Ll at Udlejningsgenstandene er brugt til andet formål end det aftalte, eller er brugt udenfor EU.

Dove Lighting kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive opkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt for et samlet beløb af DKK 100.000. Dette maksimum, på DKK 100.000, gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende den aftale, der måtte berettige Kunden, til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel uagtsomhed fra Dove Lighting’s side.

Dove Lighting påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af den præceptive lovgivning. Ethvert ikke lovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet.

16. FORCE MAJEURE

Ingen af parterne hæfter for misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold, som parterne ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder bl.a. men ikke begrænset til strejker og lockout, offentlige påbud, import- og eksport restriktioner, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, Epidemi, Pandemi, terror, brand, krig, oversvømmelse, skybrud og hærværk m.v.

Hvis en part vil påberåbe sig force majeure skal dette ske straks efter forholdets opstående, når det er eller burde være konstateret, at forholdet har betydning for aftalen.

En berettiget fritagelse i henhold til ovenstående fritager den svigtende part for erstatningsansvar og andre kontraktlige sanktioner og udskyder endvidere tidspunktet for opfyldelsen heraf med en rimelig periode.

Ved afgørelse af, hvad der i denne forbindelse er en rimelig periode, skal der tages højde for den svigtende parts evne til at genoptage opfyldelse af aftalen på trods af forsinkelsen. Indtil aftaleydelserne genoptages, kan den anden part suspendere sin egen aftaleopfyldelse.

17. DATABESKYTTELSE

Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Kunden kan meddele Dove Lighting, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring eller at disse oplysninger ikke længere skal opbevares.

18. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftaler indgået mellem Dove Lighting og Kunden er underlagt dansk ret.

Tvister vedrørende disse betingelser og øvrige problemer opstået heraf, skal afgøres ved den lokale Byret.

Marts 2022